משלוח מהיר לכל רחבי הארץ תוך 5 ימי עסקים

 תקנון האתר

  אתר Areen center (להלן: "האתר") הינו בבעלות ארין תקשורת סלולרית (2008) בע"מ , ח.פ. ה (להלן: "החברה"),שמשרדה  הרשום ממוקם ברח' טארק עבד אלחי , טירה  ומופעל על ידה. האתר משמש כאתר תדמיתי של המותג "Areen center" וכן, כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באתר בישראל (להלן "המשתמש/ים" ו/או "הרוכש/ים").

 

תנאי שימוש באתר :

.1.1  הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה של מוצרים על ידי המשתמשים באתר, התקנון מהווה חוזה משפטי מחייב לכל דבר ועניין בין המשתמש לבין Areen center  ,הוראותיו  עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת Areen center , עצם הגלישה באתר מהווה הסכמה מוחלטת לתנאי השימוש בו, ו לפיכך ,מתבקש המשתמש בטרם ביצוע פעולה כלשהי  לרבות הרשמה לשירותים  הניתננים באמצעות האתר, הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או ביצוע עסקאות ורכישת מוצרים באמצעות האתר,  לקרוא בעיון רב ובקפידה  את  הוראות תקנון תנאי השימוש, לרבות ההוראות הנוגעות למדיניות הפרטיות.

 

1.2. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 1.2. האתר פועל  על בסיס שימור וחיסיון מידע אישי- אין באפשרות   Areen center  או מי מטעמה להשתמש או לעשות כל שימוש לרעה או לטובתה האישית בפרטיו האישיים של המשתמש ו/או הקונהולא ייעשה שימוש מסחרי כלשהוא בפרטים האישיים של המשתמשים ו/או הגולשים מעבר לביצוע עסקאות ורכישות באתר!

 

1.2. בתקנון זה השימוש בלשון זכר  הינו מטעמי נוחות בלבד ,  על כן לשון זכר בהוראות תקנון זה כמוה כלשון נקבה , ובכל מקום הנכתב ונערך בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד .

1.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או  למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד על כך, לפיכך מומלץ על ציבור הגולשים להקפיד ולהתעדכן בהוראות התקנון מעת לעת.

1.4. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו את המשתמשים עם המשך שימושם בו (וזאת החל מרגע פרסומו של הנוסח המעודכן, לאחר השינוי האמור, באתר). לפיכך, מומלץ למשתמשים לעיין בתנאים המפורטים בתקנון זה מעת לעת. השימוש באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמה לשינויים אלו (וזאת למען הסר ספק, אף אם המשתמש לא ידע בעת שימושו באתר על כך שהתקנון שונה). ככל שמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר או לפנות לחברה בבקשה לקבלת פתרונות חלופיים.

1.5.נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.

1.6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא, בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, או בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר  יגברו ויחולו הוראות התקנון.

1.7. תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין, ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.

1.8.  בכל מקום בו מצוין Areen center    הכוונה הנה גם למי מטעמו.

1.9. השימוש באתר, לרבות גלישה ו/או השתתפות במכירות ו/או רכישת מוצרים על ידי המשתמש,  מהווה הצהרה והסכמה מפורשת ומוחלטת מצד המשתמש ו/או הלקוח כי קרא בעיון את הוראות תקנון זה, הבין אותן היטב והסכים להן, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכי הוא מסכין לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות .

 

 

 

1.10 בנוסף לאמור בס' 1.9 לעיל על המשתמש ו/או הלקוח ו/או הקונה להסכים לתנאי האתר וזאת בטרם רכישת המוצר וכן להביע הסכמה מפורשת לכך ומראש. ( עבד :  לעניין שאלתך האם ישנה חובה להוסיף את הסעיף ו/או התנאי: כן, מאחר ומדובר באתר מכירות יש חובה לציין זאת במפורש בנוסף להסכמה כללית לתנאי שימוש באתר), משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש, נדרש להימנע משימוש באתר או לפנות לחברה בבקשה שתסייע לו במציאת דרכים חלופיות לשביעות רצונו.

 

1.11 כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש, ולא ישמשו בפרשנות תנאי תקנון תנאי שימוש זה.

1.12.   המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו שימוש למטרה שאיננה לצורך אישי או בלתי מסחרי.

1.13בהרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לחברה ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

 

1.14. בכל שאלה ו/או בירור כלשהוא , המשמשים רשאים לפנות לארין תקשורת סלולרית (2008) בע"מ דרך פרטי הקשר המצוינים בסע' 10.6 לתקנון זה.

מובהר בזאת כי האחריות על המוצר מוטלת על היבואן ו/או הספק ו/או היצרן, על פי תעודת האחריות המצורפת למוצר, והכל בהתאם להוראות החוק. אם חלה תקלה בפעולתו של המוצר, על הרוכש לפנות ליבואן ו/או לספק ו/או ליצרן על פי תעודת האחריות המצורפת למוצר.

 1. אחריות

 

2.1. יצוין כי המוצרים  והאביזירים באתר מסופקים עם תעודת אחריות כדין. המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים,  ומגיעים באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים בהתאם לתעודת האחריות המצורפת למוצרים.

 

2.2. מובהר בזאת כי האחריות למוצרים הנרכשים באמצעות האתר מוטלת אך ורק על היבואן ו/או הספק ו/או היצרן בכל בכפוף לתעודת אחריות המצורפת למוצר כדין ובהתאם להוראות החקיקה הרלוונטית, ובמידה וחלה תקלה ו/או פגם בפעולתו של המוצר על הרוכש ו/א והלקוח לפנות בטענות ליבואן ו/או ספק ו/או יצרן .

 

2.3. יובהר כי  ככל שמוטלת אחריות עלAreen center האחריות מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי רשלנותה הלבעדית  של Areen center.

2.4 . בתקופת  האחריות תספק החברה _______________.
   2.5. יצוין כי האחריות  על המוצר תקפה  אך ורק במידה והקונה ו/או הלקוח  מחזיק  בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות אתר המכירות _______, והחברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.


2.5. ככל ש Areen center  תהיה אחראית בעקבות גרימתה לנזק עקב רשלונתה הבלעדית וככל ש Areen center תצטרך להעניק פיצוי כלשהוא ללקוח ,  הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום, ויצוין במ]ורש כי החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.


2.6.  אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויהו החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות נזקים מקריים, מיוחדים, עקיפים, ישירים  ותוצאותיים– ככל שהחוק מתיר זאת.

 

2.7.  על הלקוח מוטלת  האחריות בגין אובדן, נזק ,פגיעה ו/או חבלה אשר נגרמה  לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של אחרים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, ו/או שימוש שגוי במוצר , למעט במקרים אשר  נקבע בהם כי הנזק הספיציפי  נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.


2.8. יש לצור קשר עם  Areen center  וזאת לצורך הפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר .

 

2.9. כל מוצר בעל חודשי אחריות משלו בהתאם למפורט בדף המכירה.

 1. אופן השימוש באתר

 

3.1. כל משתמש ו/או גולש  העושה שימוש בפונקציות האתר, כל שימוש  מכל סוג שהוא  הן במישירין והן בעקיפין (להלן: "משתמש" ו/או "לקוח"), מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בתנאים  הבאים:

 

2.1.       לא להעביר, ו/או לעשות שימוש כלשהוא בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר של Areen center.

2.2.       לא לעלות לאתר תוכן בלתי חוקי .

2.3.       לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית אשר עלולה לשבשו/או לפגוע  ו/או להשפיע בכל דרך שהיא  על פעולתו התקינה של האתר .

 

 1. ההרשמה באתר ואופן ביצוע הרכישה :

 

3.1. כתנאי מקדמי לביצוע עסקה ורכישה באמצעות האתר , על המשתמש למלא באופן מדויק את כל הפרטים הנדרשים, ו Areen center   לא תהיה אחראית בגין פרטים שגויים ו/או כוזבים אשר נמסרו  והוזנו ע"י המשתמש ו/או הגולש ו/או הלקוח.

 

3.2. הרכישה באמצעות האתר תבוצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ויזה, מאסטרכארד, אמריקן אקספרס ודיינרס ________ וכו' ( לעיונכם ולטיפולכם ). כמובן הכל בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי, ובמקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי  של הלקוח, יקבל הלקוח הודעה מתאימה לכך , העסקה לא תצא לפועל והלוח וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.

3.8.       השלמת הליך הרשמה או עסקה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות הודעה אשר תשלח לדואר האלקטרוני של הלקוח לאחר ביצוע הליך ההרשמה או העסקה. לפיכך אין  בחיוב  הלקוח  בכדי להעיד כי  ההרשמה ו/או העסקה  או העסקה בוצעה ויצאה לפועל  ו/או  ישירות יינתן בסופו.

 

 

השירותים המוצעים באתר :

 

המוצרים באתר ארין תקשורת סלולרית (2008) בע"מ    מוצעים על ,לפי המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה באתר. ניתן לראות את תמונות המוצרים ותאור קצר ותמציתי של המוצר המוצע. הפרטים כולם נמסרים באחריותן הבלעדית של החברות המציעות,

האתר שלארין תקשורת סלולרית (2008) בע"מ  מציע למשתמשים ולגולשים בו  מוצרי ואביזרי רכב , בדגמים וסוגים שונים,  ויובהר כי המוצרים הנמצאים באתר עלולים להשתנות והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי שלארין תקשורת סלולרית (2008) בע"מ .

 • האחריות הבלעדית למוצרים הנמכרים באתר, , איכותם, טיבם, ויכולותיהם חלה על היצרנים והמשווקים המורשים, של המוצרים והכל בהתאם לתעודות האחריות המצורפת לכל מוצר ב באמצעות האתר בנפרד

 

שיטת המכירה 

 

3.1 מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. הגולש בוחר מוצר ויכול לרכוש אותו באמצעות האתר.רק לאחר מסירת הפרטים בטלפון וקבלת אישור על כך מנציג מ.מ מנסור גרופ בע"מ .
תחשב המכירה כמושלמת וסופית , השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי.

 

3.2. במידה והעסקה  לא אושרה  ע"י חברת האשראי, , יקבל הלקוח ו/או הרוכש הודעה מתאימה לך,  יידרש הרוכש ו/או הלקוח ליצור קשר טלפוני עם מוקד המכירות של החברה בטלפון תוך יום עסקים לצורך השלמת העסקה וקבלת אישור מחברת האשראי, לפיכך העסקה תצא לפעול ותיחשב כמושלמת אך  ורק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הרוכש ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.

. 3.3. יובהר כי פרטי האשראי של הרוכשים המוזנים למערכת אינם נשמרים במאגר נתונים כלשהו , ומוסרים מהמערכת מייד לאחר קבלת הודעת אישור ע"י חברת האשראי.

 

3.4. פרטיים אישיים של לקוחות האתר נשמרים ומשמשים אך ורק את ארין תקשורת סלולרית (2008) בע"מ..

3.3. יובהר בזאת כי הזנת פרטיים אישיים שגויים ע"י ציבורי הגולשים ו/או המשתמשים באתר מהווה עבירה פלילית לפיק החוק.

 

3.2 חלק מהמוצרים נמכרים בשיטת dropshipping (קונסיגנציה -ומשלוח ע"י צד שלישי ) במקרה זהאותו צד שלישי יהיה אחראי בלעדי ויחיד על המשלוח ,טיב המוצר, זמן אספקה ,איכות המוצר ,החלפה ,החזרה .

ביטול והחזרת המוצרים

4.1. הלקוח ו/או הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") ותקנותיו. ועל הרוכש לבדוק היטב את המצר ואת תקינת מייד עם קבלתו.

4.2.   ניתן לבטל רכישת מוצר אשר נרכש באתר באמצעות הודעה  בכתב לחברה, שיפורטו בה שמו המלא של הרוכש ו/או הל'וח  ומספר תעודת הזהות שלו (להלן: "הודעת הביטול"), , החל מיום קבלת אישור על ביצוע העסקה-  ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר  ו/או מועד קבלת אישור על ביצוע ההעסקה בכתב במפרט את תנאי העסקה כולל מחיר, תיאור,  איכות, טיב המוצר וכו',( לפי המאוחר מביניהם) הכל בכפוף להוראות החוק הרלוונטיות וזאת כדלקמן :

4.3. במידה והעסקה בוטלה בעקבות פגם או אי התאמה במוצר :

 1. 4 ארין תקשורת סלולרית (2008) בע"מ  תחזיר  לרוכש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, העתק מהודעת הביטול יימסר לרוכש ,ארין תקשורת סלולרית (2008) בע"מ  תחזיר את המוצר מהרוכש בלי לגבות תשלום נוסף כלשהוא.

 

4.5. במידה והעסקה בוטלה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה :

 • ניתן לבטל רכישת מוצר בתוך 14 ימים ממועד קבלת אישור על ביצוע העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר ו/או מועד קבלת אישור על ביצוע העסקה בכתב המפפרט את תנאי העסקה ( לפי המאוחר מביניהם), קבלת הודעת אישור העסקה, הביטול ייעשה אך ורק בהודעה שתישל בכתב להנהלת החברה, ובכפוף לאישור הביטול ע"י הנהלת החברה .  במקרה זה  אם סופק המוצר, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים ע"י הרוכש  ו/א הקונה ו/או הלקוח ועל חשבונו כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית, ללא כל שריטה, פגם או סימני שימוש, ומידה והמוצר עבר שימוש או הותקן או נפתח מאריזתו אין כל חובת החזרת המוצר .

על הרוכש להחזיר את המוצר בתוך 14 ימים מיום ביטול העסקה בצירוף חשבונית מקור.

6.3   החזרת מוצר שהזמנתו בוטלה כאמור בסעיף 6.2. לעיל, תתבצע על חשבון המשתמש באריזתו המקורית כשהוא שלם, ללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא ובתנאי שלא נעשה במוצר כל שימוש. במידה והמוצר יוחזר לחברה שלא באריזתו המקורית, או באופן בו ניכר שהאריזה נפתחה טרם החזרתה לחברה, תהיה החברה רשאית לבדוק את תקינות המוצר ולוודא שלא נעשה בו כל שימוש, כתנאי לביטול העסקה.

 

 • ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לשרות הלקוחות. (פקס 09-97783797, מיילinfo@areen.cener )

 

על המוצר להיות סגור, באריזתו המקורית שלא נעשה בו כל שימוש ! על האריזה להיות שלמה ולא פגומה! בכל מצב אין לבטל עסקאות על דעת הצרכן, ויש להמתין לאישור החברה

 

אספקה ומשלוח המוצר

4.1 Areen center   מקבוצת מ ממנסורגרופ בע"מ מעמיד בפניכם כמה אפשרויות משלוח של המוצר לפי התנאי שילוח השייכים לאותו מוצר

4.2.  דואר ישראל- המוצר צפוי להתקבל בין 7-14 ימי עסקים לסניף \ סוכנות הדואר הקרוב\ה 

4.3. איסוף עצמי – אחרי אישור ההזמנה בחלק מהמוצרים ניתן לבצע איסוף עצמי ממחסני החברה בטירה ,ישראל

4.4. drop shipping – המוצר צפוי להתקבל בין 14 – 40 ימי עסקים

 

 

 4.5 יובהר כי אספקת המוצרים תהיה בתיאום טלפוני עם הלקוח/הרוכש.

 

4.6.  אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לכל מקום שיתאום מראש עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים מטעםארין תקשורת סלולרית (2008) בע"מ

 

4.7.     מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתם של הספקים ו/או חברת המשלוחים מטעם  ארין תקשורת סלולרית (2008) בע"מאפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח ו/או לכל מקום אחר שנדרש ע"י הלקח מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח או בשל תנאי אספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים מטעםארין תקשורת סלולרית (2008) בע"מ  , יהיה רשאי  הלקוח ו/או הקונה לאסוף את המוצרים מן הספק ו/או מכל גורם אחר המחזיק במוצרים עד לא יאוחר מחלוף 10 ימים מהודעתה של ארין תקשורת סלולרית (2008) בע"מ  על כך ללקוח.

 

4.8. במניין ימי עסקים לאסקת המוצר ע"י Areen centerלא יובאו בחשבון ימי שישי, שבת, ערבי חג וחגים, ימי חול המועד סוכות ופסח ייחשבו כחצי יום.

 

4.9. יובהר כי הזמנות המתקבלות לאחר השעה 12.00 בצהריים נחשבות כאלו שהתקבלו  בבוקר יום העסקים הבא..

 

 

 

דמי משלוח

לכל העסקה יחויבו דמי משלוח חד פעמיים ולא עבור כל פריט ,ולכן
לא יצוין דמי משלוח עבור כל פריט בנפרד .אלה אם כן צוין אחרת בדף המכירה.


במקרה של ביטול עסקה / משלוח חזרה לחנות יחויב הלקוח על פי מחירון רשות הדואר או חברת השילוח באמצעותה סופק המוצר.
 


8.ביטול עיסקאת מוצרי אלקטרוניקה\חלפים לרכב
ההחזרה בתנאי שהמוצר חדש באריזתו המקורית ועד 14 יום ממועד הקניה (אלה אם כן צויין אחרת בדף המוצר)
בשום אופן ובשום תנאי לא יתקבלו החזרות לאחר התקנת המכשיר ושימושו
במידה ומדובר במוצר אשר דורש הרכבה נא לבקש מהמתקין לבדוק את המכשיר לפני התקנתו ברכב.
התקנת הציוד מעידה על ויתור זכות ההחזרה!
מ ממנסורגרופ בע"מ לא אחראית בשום אופן ובשום תנאי על ההתקנה!

במידה ואותר אשר התקלה הינה כתוצאה מרשלנות\נזק לקוח המוצר לא יוחלף.

במידה והלקוח יבחר שברצונו למסור את המוצר לתיקון ומימוש אחריות יוכל לבחור בשני דרכים:

 1. להגיע פיזית לסניפנו בתיאום מראש.

 2. לשלוח את המוצר באמצעות אחד מערוצי השליחויות שיבחר וכל זאת על חשבון הלקוח.

לציין כי,

 1. אין החלפה\החזרה של נורות מכל סוג שהוא

 2. אחריות על חלקי חילוף לרכב הינה ל- 3 חודשים בכפוף לתקנות משרד התחבורה (אלה אם כן צויין אחרת בדף המוצר)

 3. מוצרי אלקטרוניקה: לא תינתן אחריות על מטעני שקע מצת, שקע ביתי ואביזרים נילווים וכל זאת בהתאם למפורט בעלון האחריות המצורף למוצר. 

 4. אחריות למוצרים בהתאם למפורט בדף המכירה.

 

סמכות שיפוט

 1. התנאים המובאים בתקנון זה ,פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה הינן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בביתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב והמרכז בלבד.

 

שונות
10.1. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה.


10.2  אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותארין תקשורת סלולרית (2008) בע"מ  חלפים בע"מ או הספק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
10.3   האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג * לחוק הגנת הצרכן

10.4  האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על מ ממנסורגרופ בע"מ אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
10.5 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.
10.6  אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית מ Areen center  או הספק לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. במידה ובוטלה מכירה  Areen center או הספק או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק שהוא ישיר או עקיף, ולא אחראים לכל תוצאה שנגרמה למשתמש או לצד שלישי.
10.7  תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

10.8 ארין תקשורת סלולרית (2008) בע"מ   איננה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית

10.9 ארין תקשורת סלולרית (2008) בע"מ    לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

10.10  ארין תקשורת סלולרית (2008) בע"מ. לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם, אלא אם כן היא ישירות המשווק ו/או הספק של מוצר כלשהו.

 • "Areen center 10.11 לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.


Areen center. 10.12  שומרת  לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה הבלעדי

.
 "Areen center. 10.13 שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת' והמחיר במפורסם באתר הוא הקובע.


. 10.14  מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וחל עיכוב ו/או מניעה ו/או הפסקה בקיום התחייבות מכירת המוצרים באופן מלא ו/או חלקי ,בכל דרך שהיא , ו/או חל שינוי ו/או עיכוב במועדי אספקת המוצרים שפורסמו באתר , ו/או עיכוב אספת מוצרים הנובע  מפעולות איבה,שביתה,השבתה,גיוס מילואים, ו/או כל גורם וסיבה אחרת שהינה בגדר כוח עליון , תנאים מסכלים ובלתי צפוייםו/או תנאים וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו (לרבות שיבוש האתר ע"י פריצה לתוכו שייחשב לצורך סעיף זה ככח עליון) ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השלמתו /או  אם יחולו שינוייים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר ,רשאית ארין תקשורת סלולרית (2008) בע"מ    להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה' ללא כל התחייבות נוספת מצידה.


. 10.15   במידה ותחול טעות  כלשהיא בהדפסה, בתיאורו, ו/או במחירו, בתנאי התשלום , בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר ,או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית  ארין תקשורת סלולרית (2008) בע"מ  לבטל את העסקה הספיציפית.

 


מדיניות פרטיות 

10.1.   ארין תקשורת סלולרית (2008) בע"מ  מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים ו/או הגולשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.

10.2.  תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. החברה רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. השימוש באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמת המשתמש לשינויים אלו, ועל כן מומלץ לעיין במדיניות זו מעת לעת.

10.3.  כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

11 רישום

11.1  חלק מהשירותים באתר מותנים בפעולת הרשמה מראש ,  במסגרת ההרשמה יידרש המשתמש להזין את פרטיו האישיים,(למסור מידע אישי) : שמו, כתובתו, דרכי ההתקשרות עמו או כתובת הדואר האלקטרוני שלו, השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה, לא יוכל המשתמש להירשם לשירותים הטעונים רישום (להלן: "ההרשמה"), ולהמשיך לפעולות רכישה.

11.2  פרטיו האישיים של הלקוח יישמרו במאגרי החברה, כמפורט לעיל, אשר בין מטרותיו ניהול מאגר לקוחות, לרבות טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשים, כי פרטי המשתמש יאספו וישמרו בנוסף במאגרי המידע המשרתים את המותגים אשר בבעלות מממנסורגרופבע"מ לרבות הפעיליות \ המותגים הבאים,ארין תקשורת ,סיליאטורס,סיליאמידיק ,באקפייר מדיה  .

11.3 באפשרותך לפנות בכל עת ארין תקשורת סלולרית (2008) בע"מ בבקשה להסיר את עצמך מן המאגר בטלפון 097783797 או בכתובת מייל info@areen.center

 

10.3.   איסוף ושימוש במידע

10.3.1.  החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר ו/או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים; עם זאת, החברה לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים כאמור. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית.

10.3.2.  כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע שנתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שהחברה תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.

10.3.3.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות האחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה;

10.3.4 בקשות הסרה מרשימות הדיוור שבמערכות המידע שלנו מתבצע בימי עסקים בלבד. על כן, הסרה בפועל תתבצע ככל הניתן בתוך 24 שעות אך לא יאוחר מ- 72 שעות

10.3.4.  האתר משתמש בעוגיות ('Cookies', להלן: "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי לאמת פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלו. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

10.3.5.  משתמש שאינו רוצה לקבל עוגיות, יוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך, עליו להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. על המשתמשים לזכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא יוכלו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

10.4.   מסירת מידע לצד שלישי

10.4.1.  החברה תנקוט  בכל האמצעים הסבירים ע"מ לשמור וולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש ו/או הלקוח  בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם, ת.ז.  וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

10.4.1.1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת לכך.

10.4.1.2. לצורך העברתם לספקי התוכן על מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצע המשתמש באתר;

10.4.1.3. במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה;

10.4.1.4. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין;

10.4.1.5. בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע  הנוגע ללקוח ו/או למשתשמש לצדדים שלישיים;

10.4.1.6. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה משפטית , דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה;

15.4.1.7. בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה היא וחיונית  במטרה למנוע  נזק מהותי לרכושה ו/או לגופה של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;

10.4.1.8. במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

10.4.2.  אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

10.5.   אבטחת מידע

10.5.1.  החברה נוקטת בכל האמצעים המקובלים והסבירים במטרה  לשמור ולהגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי המשתמשים ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות  גבוהים ומקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

10.5.2.  החברה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה מסוג SSL, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובארה"ב לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והחברה.

10.5.3.  החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פריצות או האזנות בלתי מורשות.

10.5.4.  כך, החברה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשים וללקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשת למאגרי המידע שלה. עם זאת החברה מבהירה, כי במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכוח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

10.5.5.  יובהר כי כל העברה של מספר כרטיס אשראי ו/או פרטי אמצעי תשלום כלשהוא  מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות שיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה שהינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.

 

דין וסמכות שיפוט  : 

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, פתח תקווה, כפר סבא והרצליה   תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית..

 

 

10.6.   יצירת קשר בנושא פרטיות

10.6.1.   על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, המשתמש, או מי מטעמו, רשאי לעיין במידע אודות המשתמש אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, על המשתמש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות עמוד "צור קשר" באתר.

10.6.2.  בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצון המשתמש למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלו, יש לשלוח דואר אלקטרוני ל- info@areen.center. לחלופין, המשתמש מוזמן לשלוח מכתב לכתובת:  

ארין תקשורת סלולרית (2008) בע"מ , ת.ד 597 טירה ישראל ,מיקוד 44915

בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיו המלאים של המשתמש, לרבות כתובת ודוא"ל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

 

חזרה למעלה